O nama

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica je neprofitna organizacija, koja se financira prilozima donatora i svojih članova, kao i drugih izvora, u skladu sa Zakonom. Registrirano je u Kantonalnom Ministarstvu pravosuđa i uprave u Tuzli, rješenjem broj: 06/05-3016/01 29.05.2001 godine i rješenjem broj:06/1-05-618/07 od 16.02.2007 godine. Sjedište Udruženja je u Gračanica u ulici Zlatnih ljiljana bb Naselje “Luke” S 36/4.

Ciljevi,zadaci i djelatnost Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica su da Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Osnovni programski ciljevi Udruženja , zadaci i djelatnost članova su:

Zadaci Udruženja usmjereni su na ostvarivanju ciljeva Udruženja, a koji se odnose na:

 • pomaganje članovima u utvrđivanju njihove proizvodno-poslovne orijentacije,
 • pomaganje članovima u donošenju poslovnih planova i investicionih programa,
 • analiziranje poslovanja članova i predlaganje mjera i aktivnosti za unapređenje poslovanja,
 • koordiniranje poslovnih aktivnosti članova u cilju ostvarivanja povoljnijih poslovnih rezultata,
 • zastupanje Udruženja u cilju organizovanog nastupa na domaćem i inostranom tržištu ( sagledavanje obima, strukture i dinamike ponude privrednih proizvoda to jest roba koje nude članovi; praćenje ponuda i traženje roba na domaćem i stranom tržištu; prezentacija ponude i traženje roba članova Udruženja na sajmovima i sličnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu i dr.),
 • pružanje pomoći članovima u radu sa bankama i drugim štednokreditnim institucijama,
 • informisanje članova o najjpovoljnijim uslovima angažovanja kreditnih sredstava za tekuću proizvodnju i investicije,
 • pružanje organizaciono-stručne podrške članovima u izboru, nabavci i postavljanju savremene informacijske opreme radi izgradnje jedinstvenog informacionog sistema za svoje članove i njegovog povezivanja sa drugim sistemima u zemlji i svijetu i dr.
 • informisanje nadležnih organa na nivou općina, kantona i Federacije BiH o rezultatima i teškoćama u poslovanju članova, kako bi se informacije koristile za donošenje odgovarajućih mjera u oblasti tekuće ekonomske i razvojne politike,
 • saradnja sa nadležnim organima u općinama, kantonima i Federacjiji BiH na donošenju propisa i mjera od interesa za članove,
 • zastupanje interesa članova pred organima, u privrednim komorama i drugim asocijacijama u koje se, voljom članova Udruženja uključilo,
 • praćenje propisa i mjera na nivou Federacije BiH koje se odnose na izvozno-uvoznu politiku i dr. i informisanje članova o njihovoj sadržini
 • uspostavljanje organizovanije saradnje sa obrazovnim, naučnim i stručnim institucijma u cilju zadovoljavanja interesa svih članova,
 • organizovanje obuke članova Udruženja, u skladu sa ispoljenim interesima članova koji proizilaze iz njihove poslovne orijentacije (predavanja, seminari, kursevi, savjejtovanja, stručne ekskurzije Udruženja u zemlji i inostranstvu i drugi oblici edukacije),
 • Organizovanje saradnje sa štampom, radiom i televizijom u cilju blagovremenog stručnog, cijelovitog i objektivnog informisanja Udruženja, stručne i šire javnosti o rezultatima i teškoćama u poslovanju članova.